top of page

Overeenkomst voor kunstsitting

Overeenkomst over de geleverde dienst

 

 

definities

Onderstaande termen zullen regelmatig worden gebruikt in deze Art-Sitting Overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden ze in de volgende betekenis gebruikt.

Kunstoppassers:  Nieuwendammerdijk 228, 1025LW Amsterdam, contact@artsitters.com, tel. 06-33336112, KVK-nummer: 75445220
Platform: Dit is het online platform opgezet door Art-Sitters met een zoekfunctie op www.artsitters.com.

Gebruiker: de ouder of wettelijke voogd, die voor hun kinderen een Artsitter met vaardigheden zoekt via het online Platform of via particulier adviesbureau.

 

 

Artsitter : een particulier van 18 jaar of ouder met artistieke vaardigheden, die valt onder de Regeling dienstverlening aan huis' en verleent een (zit)dienst aan de Gebruiker.

Art-Sitting Overeenkomst : deze overeenkomst voor het verlenen van zitdiensten tussen de Gebruiker en Artsitter . Deze zitovereenkomst is een overeenkomst met elementen van werk en arbeidsverhouding die onder de toepasselijkheid van de Regeling dienstverlening valt aan huis'.

Dienst: De opdracht tot het verlenen van diensten (het doen van een zittende dienst) van de Gebruiker aan de Artsitter die voortvloeit uit het boekingsverzoek dat door de Gebruiker via het online platform is verzonden en door de Artsitter is geaccepteerd .

Regeling dienstverlening aan huis: Hoofdstuk 3 van het advies van de commissie thuisdiensten (commissie Kalsbeek). In dit hoofdstuk beschrijft de commissie de 'Regeling dienstverlening ' aan huis' en plaatst het in een internationale context. De 'Regeling dienstverlening ' aan huis' is te vinden op www.artsitters.com en kan worden opgeslagen en afgedrukt.

Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden zoals toegepast door Art-Sitters, inclusief eventuele gewijzigde en bijgewerkte versies van deze algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd door Art-Sitters worden gepubliceerd. :

 

 

Algemeen
Art-Sitters treedt op als gemachtigde vertegenwoordiger van de Artsitter wanneer u, als Gebruiker, deze Artsitter boekt via onze Site of via/na consultancy. Art-Sitters aanvaardt en bevestigt een boeking van de Gebruiker namens de Artsitter, uiteraard alleen met goedkeuring van de desbetreffende  Kunstenaar .

 

Sluiting van Art-Sitting-overeenkomst

Op basis van de profielen en/of suggesties van de beschikbare Artsitters gaat de Gebruiker akkoord met deze Artsitter, die de Gebruiker uiteindelijk een boekingsaanvraagformulier stuurt via het aanvraagformulier. Art-Sitters stuurt dit boekingsverzoek naar de geselecteerde Artsitter(s). Als meer dan één Artsitter een boekingsverzoek ontvangt, wordt de Artsitter die het verzoek als eerste accepteert, gekoppeld aan de Gebruiker. De Artsitter beslist zelfstandig of hij/zij de (oppas)dienst zal verlenen. Art-Sitters heeft hier geen mening of invloed op. Door het versturen van een boekingsaanvraag aanvaardt de Gebruiker de voorwaarden van de Art-Sitting Overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden, en doet hij een geldig aanbod om deze Overeenkomst af te sluiten.

De Artsitter, die als eerste de boekingsaanvraag accepteert, gaat akkoord met de voorwaarden van de overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden. Op het moment van aanvaarding van de boekingsaanvraag door de Artsitter, gaan de Artsitter en de Gebruiker automatisch deze Art-Sitting Overeenkomst aan. Art-Sitters is geen partij bij dit contract.

 

Bepalingen van de Art-Sitting Overeenkomst tussen de Gebruiker en Artsitter

1. De basis van deze Art-Sitting Overeenkomst is de zitdienst die voortkwam uit het boekingsverzoek dat door de Gebruiker werd verzonden en werd aanvaard door de Artsitter .
2. Deze Overeenkomst valt onder de 'Regeling
dienstverlening ' aan huis'. De Gebruiker heeft dit vastgesteld.

3. Op deze Art-Sitting Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing

4. De Gebruiker heeft een vordering op de Artsitter om zijn verplichtingen tot uitvoering van de dienst, zoals beschreven in de door Artsitter geaccepteerde boekingsaanvraag, na te komen .

5. De Artsitter heeft een vordering op de Gebruiker om de betaling voor voltooide 12 te voldoen. De duur van de daadwerkelijk voltooide oppasservice kan verschillen van het boekingsverzoek dat door de gebruiker is aangevraagd en door de  Kunstenaar.

6. De Artsitter zal de dienst persoonlijk uitvoeren. Het is voor de Artsitter niet mogelijk om de zitservice uit te besteden/over te dragen aan derden.service. Wijzigingen met betrekking tot de zitperiode dienen door een Artsitter en/of Gebruiker direct met Art-Sitters te worden gedeeld en geschieden altijd in goed overleg en met wederzijds goedvinden.

7. De Artsitter zal zich bij de uitvoering van de dienst van een goede opdrachtnemer verzekeren.

8. De Artsitter voert de dienst geheel naar eigen inzicht, voor eigen rekening en verantwoordelijkheid uit. De Artsitter heeft de Gebruiker vooraf geïnformeerd hoe de zitservice zal worden uitgevoerd en de Gebruiker stemt hiermee in.

9. Tijdens de zitdienst zal de Artsitter zich houden aan de 'Gedragsregels' opgesteld door Art-Sitters.

10. De Gebruiker zal alle relevante informatie verstrekken, in het bijzonder over ziekten, allergieën, diëten, enz. van de te verzorgen kinderen, en zal alle middelen ter beschikking stellen die nodig zijn voor de Artsitter om de dienst naar behoren uit te voeren.
11. De Gebruiker geeft de Artsitter instructies en richtlijnen met betrekking tot de te verlenen oppasdienst. Het is de verantwoordelijkheid van de Artsitter om bij gewijzigde omstandigheden of nieuwe ontwikkelingen tijdens een zitdienst de uitvoering van de zitdienst verder af te stemmen met de Gebruiker.

 

Beloning en betaling

De Gebruiker is verplicht, nadat de dienst door de Artsitter is afgerond, het tarief te betalen dat vermeld staat op het Art-Sitters Platform, gecombineerd met vermenigvuldigde oppasuren. Tenzij anders overeengekomen, heeft de Artsitter recht op minimaal de op de boekingsaanvraag aangegeven uren.

Na elke voltooide en bevestigde zitdienst, stuurt Art-Sitters namens de Artsitter een maandelijkse factuur naar de Gebruiker . De Gebruiker wordt per e-mail geïnformeerd dat de factuur gereed is om te worden betaald. De gebruiker is verplicht om de betaling aan Art-Sitters te doen en dit moet binnen 5 kalenderdagen worden gedaan.

Belangrijke waarschuwing!

We doen ons best om veel tijd en moeite te investeren om de beste Artsitters voor onze Gebruikers te vinden. Mochten we ontdekken dat u (contact)gegevens van onze Artsitters aan anderen doorgeeft of om contact op te nemen met onze Artsitters buiten onze Site en/of consultancy om een (oppas)service te boeken of als dat in het verleden is gebeurd, dan zal een opleggen  onmiddellijk  te betalen boete van EUR 500,- per boeking die niet via onze Site of ons adviesbureau is gedaan.

 

Annulering van een geboekte dienst

Helaas kan het soms voorkomen dat u een reeds geboekte (zit)dienst moet annuleren. Bij het boeken van een Artsitter teken je een Art-Sitters-overeenkomst met de Artsitter . Op basis van deze overeenkomst kan de Gebruiker de geboekte (zit)dienst annuleren onder de volgende voorwaarden;

  • binnen 24 tot 0 uur voor aanvang van de (oppas)dienst zal Art-Sitters een bedrag van 17 EUR in rekening brengen , zonder oppaskosten. Dit bedrag is inclusief hulp bij administratieve procedures/annuleringskosten en voorbereidingsinspanningen van de Artsitter.  Op basis van de overeenkomst tussen Gebruiker en Artsitter kan een Artsitter een boeking voor een (zit)dienst kosteloos annuleren zonder enige vergoeding aan de Gebruiker en/of Art-Sitters.

Art-Sitters behoudt zich het recht voor, in geval van excessieve annuleringen door een Gebruiker en/of Artsitter, hem/haar de toegang tot de diensten te ontzeggen.

 

Beëindiging van de Art-Sitting overeenkomst

De Art-Sitting Overeenkomst eindigt per direct door opzegging via het online platform en in overleg met Art-Sitters. De Overeenkomst kan door de Gebruiker tijdens de dienst zonder opgave van redenen worden opgezegd. Tijdens de zitdienst kan de Artsitter de Overeenkomst van de Artsitter alleen beëindigen in overleg met en met toestemming van de Gebruiker. Dit om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

De Art-Sitting Overeenkomst eindigt wanneer de dienst is voltooid.

 

Betrouwbaarheid

De Artsitter zal bij het uitvoeren van de zittende dienst de zorg van een goed aannemer in acht nemen. De Artsitter stelt alles in het werk om de zitservice naar beste kunnen uit te voeren. Gebruikers en Artsitters zijn verantwoordelijk voor het afsluiten van een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.

Indien Gebruiker schade lijdt door een tekortkoming in de uitvoering van dit Art-Sitting contract, is Artsitter enkel aansprakelijk voor de schade geleden door Gebruiker en/of zijn/haar kind(eren) in geval van opzet of grove schuld van de Gebruiker. Kunstenaar .

Indien de Artsitter jegens de Gebruiker, zijn/haar kind(eren) en/of derden aansprakelijk is voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van hun Art-Sitting overeenkomst, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. onder de door de Artsitter afgesloten aansprakelijkheidsverzekering . Indien de verzekeraar niet uitkeert of indien er geen aansprakelijkheidsverzekering is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de waarde van de desbetreffende geboekte zitdienst. Art-Sitters heeft een bemiddelende rol in het bij elkaar brengen van Gebruikers en Artsitters. Art-Sitters wijst uitdrukkelijk alle aanspraken op aansprakelijkheid van welke aard dan ook af, inclusief aanspraken, diensten, directe of indirecte schade, bewust of onbewust, met of zonder indicatie, al dan niet openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook met betrekking tot de prestatie of in verband met de uitvoering van Art-Sitting Overeenkomst.

 

geschillenbeslechting

Op de Art-Sitting Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen de Gebruiker en de Artsitter, Art-Sitters, en de Gebruiker en/of Art-Sitters en de Artsitter zullen worden voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil moet worden voorgelegd aan een andere rechter . Indien één of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst gedeeltelijk nietig blijken te zijn of zijn geworden, blijven de Gebruiker en de Artsitter gebonden aan het overige deel. Art-Sitters heeft het recht om de bepalingen van de Art-Sitting Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen.
 

 

 

 

 

 

bottom of page