top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de gebruikers van Artsitters

 

 

definities

Onderstaande voorwaarden zullen regelmatig in deze Algemene Voorwaarden voorkomen. We zullen ze in de volgende betekenis gebruiken, tenzij anders vermeld.

Gebruiksvoorwaarden : deze algemene voorwaarden voor de gebruiker van de online Art-Sitters-site.

Art-Sitters: Nieuwendammerdijk 228, 1025LW Amsterdam, contact@artsitters.com, +31633336112, KVK-nummer: 75445220. Art-Sitters ook wel 'ons', 'our' of 'ours' genoemd.

Site : Dit is de structuur opgezet door Art-Sitters met een zoekfunctie op het webadres www.artsitters.com.

Gebruiker : U , de ouder of wettelijke voogd van de te verzorgen kinderen, die via ons bureau op zoek is naar een Artsitter met vaardigheden. Gebruiker wordt ook wel 'u' of 'uw' genoemd.

Artsitter: een particulier van 18 jaar of ouder met een set van vaardigheden, die valt onder de Regeling dienstverlening aan huis en verleent een (oppas)dienst aan de gebruiker.
Vaardigheden : Beheersing van artistieke ambacht en talent(en) en babysitten. Naast het bieden van professionele en betrouwbare kinderopvang, leert de Artsitter hun ambacht en helpt kinderen hun creativiteit te koesteren en hun eigen talenten te ontdekken.

Regeling dienstverlening aan huis: Hoofdstuk 3 van het advies van de commissie huishoudelijke diensten (commissie Kalsbeek). In dit hoofdstuk beschrijft de Commissie de Regeling dienstverlening aan huis en plaatst het in een internationale context. De 'Regeling dienstverlening ' aan huis' is te vinden op www.artsitters.com en kan worden opgeslagen en afgedrukt.

Gebruikersovereenkomst: De Art-Sitting Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden gelden als een overeenkomst tussen de Gebruiker en Art-Sitters.

Art-Sitting Overeenkomst: de overeenkomst van dienstverlening tussen Gebruiker en Artsitter .

 

 

Wie zijn wij en wat is onze missie

Wie we zijn

Art-Sitters is een kinderopvang  bureau dat gezinnen koppelt aan de juiste beschikbaar een rtsitter . Wij werken met oppassers die vallen onder de 'Regeling dienstverlening ' aan huis'. Informatie over deze regeling vindt u op onze website. Wij vragen u de informatie goed door te lezen! Je moet als Gebruiker zelf kunnen bepalen of de 'Regeling dienstverlening ' aan huis' geldt voor de beschikbare Artsitter voordat je de boeking bevestigt. Indien de regeling niet van toepassing is op de geboekte Artsitter, bent u hiervoor verantwoordelijk en zijn de gevolgen voor uw eigen rekening als Gebruiker.

Onze missie

Onze belangrijkste zakelijke activiteit en doel is om u, de gebruiker, te verbinden met een Artsitter met behulp van onze online site en persoonlijk advies, via vraag en aanbod. We willen dat de Artsitter uw kind, naast een professionele en betrouwbare oppas, aanbiedt om zijn/haar eigen talenten te ontdekken door middel van het aanleren van hun kunstambachten.

Art-Sitters is bemiddelaar in het met elkaar in contact brengen van Gebruikers en Artsitters en is onpartijdig ten aanzien van de gesloten overeenkomst tussen Gebruiker en Artsitter . Art-Sitters treedt op als gemachtigde vertegenwoordiger van de Artsitter wanneer u, als Gebruiker, deze Artsitter boekt via onze Site of via/na consultancy. Art-Sitters aanvaardt en bevestigt een boeking van de Gebruiker namens de Artsitter, uiteraard alleen met goedkeuring van de betreffende Artsitter .

 

Totstandkoming van de gebruikersovereenkomst

Door een van de diensten te boeken , accepteert u automatisch de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring en bent u klaar om toegang te krijgen tot onze diensten.

Met de aanvaarding van de boeking en bevestiging is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen ons, de Gebruiker en Art-Sitters, de zogenaamde Gebruikersovereenkomst. Deze gebruiksvoorwaarden worden geacht integraal onderdeel uit te maken van deze tot stand gekomen gebruikersovereenkomst.

 

 

Toegang tot de site

De Site is 24 uur per dag, zeven dagen per week toegankelijk. Art-Sitters behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding, de Site of de toegang tot andere online diensten tijdelijk op te schorten om werkzaamheden uit te voeren. Denk hierbij aan updates, onderhoudswerkzaamheden en wijzigingen aan de servers , etc. Art-Sitters heeft het recht om zonder opgaaf van reden nieuwe functies aan de Site te wijzigen, te verwijderen of nieuwe functies toe te voegen. We kunnen niet garanderen dat de site ononderbroken zal functioneren.

 

Voorwaarden voor toegang tot de Site

Zoals we al vermeldden, is een voorwaarde voor toegang tot onze diensten het naleven van onze Gebruiksvoorwaarden. Ook kunnen wij u in de toekomst, zonder opgaaf van reden, onze diensten ontzeggen.

De informatie die u als Gebruiker bijhoudt en geeft, moet op eerste verzoek van Art-Sitters volledig, correct, actueel, waarheidsgetrouw en bewezen zijn. U bent hier zelf verantwoordelijk voor! Elke Gebruiker moet ouderlijk gezag hebben en mag slechts één keer worden geregistreerd.

We zullen u alleen persoonlijk, als gebruiker, helpen bij het vinden en boeken van een Artsitter met vaardigheden. Daarom mag u onze Site niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder onze toestemming.

 

Belangrijke waarschuwing!

We doen ons best om veel tijd en moeite te investeren om de beste Artsitters voor onze Gebruikers te vinden. Mochten we ontdekken dat u (contact)gegevens van onze Artsitters aan anderen doorgeeft of om contact op te nemen met onze Artsitters buiten onze Site en/of consultancy om een (oppas)service te boeken of als dat in het verleden is gebeurd, dan zal een onmiddellijk opeisbare boete opleggen van EUR 500,- per boeking die niet via onze Site of ons adviesbureau is gedaan.

 

Een Artsitter zoeken en boeken . Totstandkoming van een Art-Sitting-overeenkomst

Werkwijze

Ons doel is om u als gebruiker van onze site te matchen met die zorgzame, professionele, getalenteerde Artsitter die bij uw kinderen past. Dit is een kwestie van vraag (Gebruiker) en aanbod (Artsitter). We bieden alleen een onafhankelijke site en adviesbureau om gebruikers en kunstenaars met elkaar in contact te brengen.

Door een dienst te boeken, kom je tot een overeenkomst met een Artsitter, zodra zij je boekingsverzoek accepteren.

U kunt uw gewenste Artsitter boeken via onze boekingssite. Art-Sitters geeft geen enkele garantie met betrekking tot het aantal beschikbare Artsitters. We zijn niet verplicht om resultaten van de geselecteerde Artsitters te geven.

Een Artsitter zoeken en boeken

Op ons boekingsplatform kun je zelf (indien mogelijk en volgens beschikbaarheid) een Artsitter kiezen bij wie je eventueel een boekingsaanvraag wilt doen. Let ook op de 'Regeling dienstverlening ' aan huis'! 

De Artsitter beslist zelfstandig of zij de dienst kan bevestigen en uitvoeren. Art-Sitters heeft hier geen mening of invloed op. Als een Artsitter het boekingsverzoek afwijst, kun je natuurlijk direct een geschikte vervanger zoeken en boeken via onze Site en/of via consultancy.

Vorming van Art-Sitting-overeenkomst

Door een boekingsaanvraag te doen via de Site en/of via consultancy, aanvaardt de Gebruiker de algemene voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst. Door het boekingsverzoek te accepteren, gaat de Artsitter akkoord met de voorwaarden van de Art-Sitting Overeenkomst.

Wanneer de Artsitter het boekingsverzoek accepteert, komt er automatisch een Art-Sitting Overeenkomst tussen de Gebruiker en de Artsitter tot stand.

Belangrijke waarschuwing!

Art-Sitters zal niet betrokken zijn bij het contract tussen de Artsitter en de Gebruiker. De relatie tussen Art-Sitters en de Artsitter kwalificeert in geen geval als een arbeidsovereenkomst.

 

De dienst uitvoeren

Als alles goed is gegaan heb je nu een Artsitter geboekt en is de Art-Sitting Overeenkomst tussen jullie tot stand gekomen.

Bij het boeken van een Artsitter voor de eerste keer moedigen we alle partijen aan om elkaar te leren kennen.

U verbindt zich ertoe aan het einde van elke maand de Artsitter te betalen voor de geboekte dienst, na ontvangst van een factuur op uw e-mailadres. Als Gebruiker ben je verplicht om alle informatie en middelen te verstrekken die nodig zijn voor de Artsitter om de dienst naar behoren uit te voeren. Je geeft de Artsitter instructies en richtlijnen over de te verlenen (oppas)dienst. De Artsitter zorgt met behulp van bemiddeling en advies via Art-Sitters voor het ter beschikking stellen van het materiaal om de dienst te laten plaatsvinden.

Zorg ervoor dat de afspraken die je maakt met de Artsitter niet in strijd zijn met wet- en regelgeving, waaronder 'Regeling dienstverlening' aan huis'. Als we ontdekken dat dergelijke afspraken zijn gemaakt, wordt dit beschouwd als een contractbreuk op basis waarvan deze gebruikersovereenkomst onmiddellijk en zonder enige kennisgeving wordt beëindigd.

De Artsitter zal de dienst geheel naar eigen idee, inzicht en voor eigen rekening en verantwoordelijkheid uitvoeren en uitvoeren. We screenen onze Artsitters, maar hebben geen controle of interferentie over hoe ze de service uitvoeren. Ook kunnen wij de kwaliteit van de oppasservice van de Artsitter niet garanderen . Wij controleren niet of de Art-Sitting Overeenkomst wordt nageleefd. Als Gebruiker dient u vast te stellen of alles is uitgevoerd conform de door u gemaakte afspraken. U kunt hierover altijd contact met ons opnemen via contact@artsitters.com. Wij zullen ons uiterste best doen om al uw vragen te beantwoorden en zullen klachten in behandeling nemen. Art-Sitters beoordeelt of de vraag en/of klacht gegrond is.

 

Kwaliteitsbeoordeling van de service

Als Gebruiker kunt u uw mening uiten via Google Reviews. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de service op het hoogste niveau wordt gehandhaafd. De beoordeling en dienstverlening mag in geen geval betrekking hebben op de Artsitter als persoon, maar moet betrekking hebben op hem/haar als Artsitter en op de geleverde zitservice.

Door uw recensie in te dienen, geeft u Art-Sitters, gratis en zonder beperking in tijd en omvang, het recht om deze recensie en opmerkingen te gebruiken. We kunnen vrij beschikken over deze beoordelingen en opmerkingen, om ze online te publiceren via de Site en ze aan derden te verstrekken voor onze eigen marketingdoeleinden.

Art-Sitters behoudt zich het recht voor om beoordelingen en/of opmerkingen niet te publiceren of te verwijderen in geval van misbruik of als de recensie/opmerking ongepast lijkt.

 

Aansprakelijkheid van kunstoppassers

Art-Sitters is niet verantwoordelijk voor de door de Gebruiker en/of de Artsitter verstrekte onjuiste, ongeldige of onvolledige informatie/gegevens . Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit, ook niet voor enig misbruik van informatie.

Art-Sitters is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het ongeoorloofd verkrijgen van persoonsgegevens door derden, zoals het hacken van onze database. Indien u derden toegang heeft verleend tot uw account en u maakt hier misbruik van, dan kan Art-Sitters hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien u (persoons)gegevens aan een Artsitter verstrekt, doet u dit geheel op eigen risico, Art-Sitters is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

Art-Sitters is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de gevolgen van het al dan niet aan huis' is van toepassing.

Wat er tijdens de zitsessie gebeurt, is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en de Artsitter . Wij raden de Gebruikers en Artsitters dan ook aan om een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af te sluiten.

Art-Sitters gaat geen overeenkomst(en) aan namens en/of ten behoeve van de Artsitter of de Gebruiker van de (zittende) dienst. Gebruikers en Artsitters gaan een directe overeenkomst (Art-Sitting Overeenkomst) met elkaar aan. Omdat wij geen partij zijn bij deze overeenkomst, zijn wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de wijze van uitvoering en/of voltooiing van deze overeenkomst en/of de (zittende) dienstverlening. 

Art-Sitters wijst uitdrukkelijk alle mogelijke aanspraken op aansprakelijkheid van welke aard dan ook, waaronder begrepen aanspraken, diensten, directe of indirecte schade, al dan niet bewust, met of zonder aanduidingen, al dan niet openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook met betrekking tot bovenvermelde zaak .

Als er klachten zijn over de manier waarop een (sitter)dienst wordt uitgevoerd en je komt er samen niet uit, dan vragen we je om dit bij ons te melden, zodat wij kunnen bemiddelen bij geschillen tussen de Gebruiker en Artsitter .

Art-Sitters is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, reputatieschade, gederfde omzet/winst , gemiste besparingen, pure financiële schade, verlies van gegevens en immateriële schade verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik van de Site.

De in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen beperkingen van onze aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Art-Sitters bij de uitvoering van de Gebruikersovereenkomst.

 

vrijwaring

De Gebruiker vrijwaart Art-Sitters voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden in verband met het gebruik van de Site door de Gebruiker, de uitvoering van de Gebruikersovereenkomst en/of de Art-Sitting Overeenkomst.
Indien Art-Sitters door een derde wordt gedagvaard, is de Gebruiker verplicht Art-Sitters zowel binnen als buiten de rechtbank bij te staan en onmiddellijk al het mogelijke te doen dat van de Gebruiker verwacht mag worden. Mocht je als Gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Art-Sitters, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade opgelopen door Art-Sitters en derden
  komen daardoor geheel voor rekening en risico van Gebruiker. Wederom zijn zowel de Gebruiker als Artsitter verantwoordelijk voor het afsluiten van een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.

 

intrekking

Als Gebruiker kan je volgens de wet en zonder opgave van redenen de Gebruikersovereenkomst herroepen binnen veertien dagen na het aangaan van een overeenkomst met Art-Sitters. Dit is uw 'afkoelperiode'. U kunt binnen veertien dagen herroepen door Art-Sitters duidelijk schriftelijk op de hoogte te stellen via een e-mail.

Helaas is het niet meer mogelijk om een boekingsverzoek binnen deze veertien dagen te herroepen, wanneer het door de geselecteerde Artsitter is geaccepteerd . Valt de laatste, veertiende dag in een weekend of een nationale feestdag, dan eindigt de bedenktijd op de eerstvolgende werkdag.

Art-Sitters zal het volledige reeds betaalde bedrag binnen veertien dagen terugstorten op uw rekening.

 

Annulering van een geboekte dienst

Helaas kan het soms voorkomen dat u een reeds geboekte (zit)dienst moet annuleren. Bij het boeken van een Artsitter teken je een Art-Sitters-overeenkomst met de Artsitter . Op basis van deze overeenkomst kan de Gebruiker de geboekte (zit)dienst annuleren onder de volgende voorwaarden;

 • binnen 24 tot 0 uur voor aanvang van de (oppas)dienst zal Art-Sitters een bedrag van 17 EUR in rekening brengen , zonder oppaskosten. Dit bedrag is inclusief hulp bij administratieve procedures/annuleringskosten en voorbereidingsinspanningen van de Artsitter.  Op basis van de overeenkomst tussen Gebruiker en Artsitter kan een Artsitter een boeking voor een (zit)dienst kosteloos annuleren zonder enige vergoeding aan de Gebruiker en/of Art-Sitters.

Art-Sitters behoudt zich het recht voor, in geval van excessieve annuleringen door een Gebruiker en/of Artsitter, hem/haar de toegang tot de diensten te ontzeggen.

 

Facturering en betaling

Na een voltooide dienst komen de Gebruiker en Artsitter samen overeen de werkelijke duur van de dienst, die de Artsitter (en Gebruiker, in geval van wijziging) voor, tijdens of na de dienst bevestigt. Tenzij anders overeengekomen, heeft de Artsitter recht op minimaal de op de boekingsaanvraag aangegeven uren. Op maandelijkse basis stuurt Art-Sitters de factuur naar de Gebruiker namens de Artsitter voor elke voltooide en bevestigde dienst. De Gebruiker wordt per e-mail geïnformeerd, en eventueel later herinnerd, dat de factuur klaar is om aan de Artsitter te worden betaald . Als Gebruiker geef je Art-Sitters expliciet de opdracht om de betaling aan de Artsitter te doen . De (door)betaling dient door Gebruiker binnen 5 kalenderdagen te geschieden.

 

Prijzen

 • Creatieve les in persoon (30 - 45 minuten les voor 1 kind) 35€

 • Creatieve les online (30 - 45 minuten les voor 1 kind) 30€

 • Elk extra kind in creatieve lessen +6€

 • Babysit (1 uur, 1-2 kinderen)  14€

 • Extra kosten voor 3-4 kinderen bij Babysit +4€/uur

 • Workshops/Verjaardagsanimaties - prijs bespreekbaar

 •   Familieaanbieding (1 uur) 65 €

 

Deze prijzen zijn inclusief de 20% kosten van Art-Sitters voor hulp bij administratieve procedures. Het bedrag van de totale transactiekosten die door Art-Sitters in rekening worden gebracht, is afhankelijk van de duur van de service.

Bezwaren van de Gebruiker tegen het gefactureerde bedrag dienen binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Art-Sitters te worden gemeld.

Bij niet tijdige betaling is Gebruiker zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum dat u als Gebruiker in verzuim bent, worden alle voorwaarden van de resterende duur van de geboekte dienst opeisbaar en moeten deze binnen 45 dagen na deze betalingsdatum worden betaald. Indien het bedrag langer dan 45 dagen openstaat, heeft Art-Sitters het recht de Gebruikersovereenkomst te ontbinden. Openstaande bedragen zijn dan nog onverminderd opeisbaar. Indien je als Gebruiker in gebreke bent in de (tijdige) nakoming van je betalingsverplichting, dan komen alle redelijke kosten die Art-Sitters buiten rechte moet maken om de geldvordering te innen voor rekening van Gebruiker.

 

Schorsing en ontbinding

Art-Sitters kan een boeking van een Gebruiker weigeren, de Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot de Site ontzeggen of de Gebruikersovereenkomst onmiddellijk en met onmiddellijke ingang beëindigen indien:

 • Gebruiker zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt ;

 • Er zijn omstandigheden op basis waarvan Art-Sitters vreest dat de

  Gebruiker zal zijn/haar verplichtingen niet nakomen ;

 • De Gebruiker handelt in strijd met de Gebruiksvoorwaarden;

 • Art-Sitters ontvangt een klacht(en) over de Gebruiker van Artsitter(s) die:

  worden als gerechtvaardigd beschouwd;

 • De Gebruiker handelt in strijd met enig wettelijk voorschrift of handelt in strijd met:

  goede zeden of openbare orde.

 

Veranderingen

Gebruiksvoorwaarden

Art-Sitters behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de Gebruiker van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de bestaande Gebruikersovereenkomsten. Art-Sitters zal de Gebruiker schriftelijk informeren over de komende wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden. De wijzigingen gaan dertig (30) dagen na de bekendmaking in. Indien u de wijzigingen niet wenst te accepteren, kunt u de Gebruikersovereenkomst schriftelijk opzeggen tegen die datum tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

Overeenkomst voor kunstzitten

Art-Sitters is gerechtigd de Art-Sitting Overeenkomst te wijzigen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Art-Sitters zal de Gebruiker en Artsitter schriftelijk op de hoogte stellen van de komende wijzigingen in de Art-Sitting Overeenkomst. De wijzigingen treden dertig (30) dagen na hun bekendmaking in werking. De Gebruiker en Artsitter accepteren de wijzigingen automatisch als ze niet binnen dertig dagen na de bekendmaking in strijd zijn met de wijzigingen. Wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht, ze zijn altijd geldig voor de toekomst.

Prijswijzigingen

Art-Sitters behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen vermeld op de website www.artsitters.com te wijzigen. Prijzen van onze dienstverlening en/of onderdelen daarvan kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Prijswijzigingen gaan dertig (30) dagen na de schriftelijke mededeling aan Gebruiker in.

Geschillenbeslechting

Alle geschillen tussen Art-Sitters en de Gebruiker en/of tussen Art-Sitters en Artsitter zullen worden voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil moet worden voorgelegd aan een andere rechter. Mocht een of meer van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig blijken te zijn of zijn geworden, dan blijven wij (Gebruiker en Art-Sitters) gebonden aan het resterende deel.

 

bottom of page